Den som har följt mina inlägg om Katolicismen vet nu att det finns ett krav på att gå i kyrkan minst en gång per vecka och att detta måste vara just på söndagen. Kravet grundar sig på tredje budordet om att komma ihåg sabbatsdagen och respektera den. När vår präst pratade om detta under RCIA så använde han ofta liknelsen att vi ger tillbaks 1/168 en gång per vecka. Det är allt som förväntas av oss. Vi har fått 168 timmar under en vecka och en av dessa skall vi använda för att tacka för de andra 167.

De flesta Katolska kyrkor har en högmässa på lördag kvällen som kallas “vigil” och som räknas som “veckans söndags mässa”. Det finns också minst en annan högmässa på söndagen. I vår kyrka så är det således högmässa klockan 17:00 på lördagen, 8:00, 10:30, 12:15 & 18:00 på söndagen. En av dessa mässor är tillräckligt att besöka för att uppfylla din plikt som Katolik. Sedan finns det för den som vill en kortare mässa varje dag i kyrkan. Nästan alltid väljer min fru och jag att gå till kyrkan på lördag kvällen för att sedan gå ut och äta tillsammans.

Jag nämnde tidigare att “Katoliker är pinsamt sena till kyrkan”. Det var givetvis en generalisering och gäller inte alla men det är förvånansvärt många som kommer i sista minuten, Om man inte kommer i sista minuten så är följande en beskrivning av hur ett söndags (som även kan hända på lördagskvällen) besök i kyrkan går till för en typisk Katolik, Som synes så finns det som jag tidigare berättat många riter, symboler och traditioner i den Katolska kyrkan.

Vår hemma kyrka Christ the King Catholic Church i Little Rock

Vår hemma kyrka Christ the King Catholic Church i Little Rock

När man kommer in i kyrkan så finns det vigvatten i skålar (som oftast sitter på väggen) som man doppar några fingrar i och sedan gör korstecknet på panna, mellangärde och vardera främre axeln. Man hittar var man vill sitta och innan man sätter sig så gör man en s.k “genuflect”, dvs går ner på ett knä riktad mot var tabernaklet är i kyrkan och gör korstecknet igen. Många, även Katoliker tror att man gör detta riktad mot altaret eller krucifixet i kyrkan eftersom de oftast är placerade nära eller i samma riktning som tabernaklet men det är alltså vördnad som man visar till tabernaklet där bröd som tidigare har blivit konsekrerat förvaras och alltså är Kristi kropp.

När man gått in i sin bänk fäller man ned bönpallen för att be innan högmässan börjar. Efter man har gått ned på knä och innan man börjat be så gör man korstecknet en tredje gång och man gör också korstecknet en fjärde gång efter det att man avslutat bönen. Ingen är tvungen att göra allt detta men det flesta Katoliker verkar följa denna ritual. När någon kommer med som icke Katolik till kyrkan så går denna oftast bara in och sätter sig utan att göra allt detta, vilket t.ex jag gjorde i början när jag bara följde med min fru till kyrkan.

Några minuter innan högmässan startar så är det en lekman i församlingen (man kan anmäla sig till detta frivilligt och blir då tilldelad en vecka), som går upp till podiet och berättar om lite praktiska saker som händer i församlingen, t.ex vilka program som pågår, om det är någon särskild aktivitet på gång etc. De berättar också om vart dagens kollekt går, vem som är ceremonins präst för dagen och påminner alla att stänga av mobil telefoner. Sedan går denne volontär ut till förmaket där prästen, diakonen och altarpojkarna/altarflickorna väntar. Kantorn talar om för församlingen vad som är ingångs sången och när musiken påbörjats så går dessa i procession mot altaret medan församlingen står upp.

Prästen inleder med en bön och sedan säger alla tillsammans en s.k “Penitential act” dvs en bön om förlåtelse för våra synder. Efter detta så ber eller sjunger man en “Gloria” vilket är en tack och lovsång till Gud, Efter detta sätter sig föramlingen ned och lekmannen som jag tidigare nämnde går upp till podiet och läser från veckans text ur det Gamla Testamentet. Efter texten har lästs svarar församlingen “Thanks be to God” Därefter följer en psalm som en ledsångare sjunger först och församlingen “svarar” med att sjunga samma rader. I princip så sjunger församlingen endast refrängen som ledsångaren har sjungit först så alla vet hur tonerna går. Ledsångaren sjunger sedan också flera verser i denna.

Bild från insidan av vår kyrka

Bild från insidan av vår kyrka

Sedan kommer lekmannen tillbaks och läser veckans text ur det Nya Testamentet som inte är en del av Evangeliet för det sparas till sist. Under hela denna del av mässan så sitter församlingen ned. När lekmannen (detta är lika ofta en kvinna så jag skulle kanske ha valt ett annat ord för denna), har avslutat läsningen så svarar församlingen “Thanks be to God” och ställer sig upp. Diakonen går fram till prästen med Evangelie boken (det Nya Testamentet som innehåller böckerna skrivna av Matteus, Markus, Lukas och Johannes), prästen välsignar diakonen med en bön och korstecknet och sedan går diakonen mot podiet hållande boken med uppsträckta armar på samma sätt som han gjorde under processionen in i kyrkan, Ofta så går en altarpojke med rökelse med diakonen och om så är fallet så använder diakonen rökelsekaret och svingar det över boken på podiet (jag har inte nämnt rökelse tidigare men det är ju faktiskt något som är speciellt i den Katolska kyrkan så jag får återkomma till detta).

Innan diakonen börjar läsa från Evangeliet så gör alla i församlingen ett speciellt korstecken. Med toppen av tummen så ritar man ett kors på pannan, på munnen och på hjärtat symboliserande att budskapet skall finna både vårt medvetande, tal och hjärta. Efter diakonen har avslutat läsningen svarar församlingen “Praise to you, Lord Jesus Christ.” och sätter sig ned. Därefter ger prästen en”Homily” och jag antar att detta översätts till predikan på Svenska. Det Svenska ordet känns dock så laddat av Luthersk lära att det inte har samma betydelse för mig som det engelska ordet. Vanligtvis så anknyter denna predikan till de texter som har lästs och kan utvecklas till något som just nu händer i samhället. Texterna som läses ur Bibeln är förutbestämda. De läses i en cykel om tre år så efter tre år har man gått igenom hela Bibeln om man har gått i Kyrkan varje vecka. Någon enstaka gång så kan det bli svårt för prästen att göra predikan till något som känns rätt just då. Jag minns speciellt när veckans läsning var i december och budkapet från läsningen var om det glada Advent budskapet. Detta hände precis efter Sandy Hook massakern och prästen frågade vilken glädje föräldrarna till barnen som hade dödats kunde känna i en sådan situation. Det blev en väldigt bra och minnesvärd predikan trots det svåra uppdraget som han hade just då.

Efter predikan är över så är också del 1 av högmässan över, den del som kallas “Liturgy of the words”. Om man är osäker på när detta händer så kan man som tumregel uppmärksamma när kollektkorgarna skickas runt. Det händer först efter den denna delen av mässan avslutats. Eftersom detta blev rätt så långt så får jag fortsätta med del 2 i morgon.

35

Advertisements